B kategóriás jogosítvány 25.000 Ft állami támogatással! » További információ

„AM” kategória

Olyan két-​, há­rom-​ vagy négy­ke­rekű jármű, ame­lyet 50 cm3-t meg nem ha­ladó lö­ket­tér­fo­gatú belső égésű mo­tor vagy leg­fel­jebb 4 kW tel­je­sít­mé­nyű egyéb mo­tor hajt, ter­ve­zési vég­se­bes­sége a 45 km/órá­nál nem na­gyobb és sa­ját tö­mege leg­fel­jebb 350 kg.

A je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:

 • A 13 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése
 • Írni, ol­vasni tu­dás.
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • ­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se

A tanfolyam mi­ni­má­lis óra­szá­mai:

El­mé­leti kép­zés (16 óra)

 • Kö­ze­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 10 óra
 • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete (ve­ze­tés­el­mé­let): 6 óra

Gya­kor­lati kép­zés (11 óra)

 • Jár­mű­ke­ze­lés : 4 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 6 óra +vizsga

Vizs­gák:

 • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek szá­mí­tó­gé­pes vizsga.
 • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, for­galmi vizsga.

Vizsgára mehet:

 • El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. (Hi­ány­zás ese­tén pót­fog­la­ko­zá­son kell részt­venni). El­mé­leti vizsga a 14. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.
 • Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett.
 • For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot levezette és 14. életévét betöltötte.

vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál az iga­zo­lás be­mu­ta­tása után ve­hető át, vagy postai úton lakcímre kérhető.

Fontos:

A vizsgaigazolás kiadásához a ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy közúti elsősegélynyújtás tan­fo­lya­mot is, majd az ott kapott igazolványt az NKH-nál be kell mutatni.(célszerű legkésőbb a forgalmi vizsgáig)

 

Ha a vizsgázó a járműkezelési és a forgalmi vizsgát automata nyomatékváltóművel szerelt segédmotor kerékpárral teljesíti, akkor a vezetői engedélyébe a 78-as kód szerepelni fog, amely csak ilyen segédmotor kerékpárok vezetésére jogosít.