"AM" kategóriás motoros jogosítvány Győr

Motorkerékpár jogsi: „AM” kategóriás motoros jogosítvány Győr, kedvező árakon! Jelentkezz induló tanfolyamainkra!

Aktuális árak

Tekintse meg árainkat!

Driving Courses

in English!

Gyors vezetés

Ha gyorsan szeretnéd letudni a kötelező órákat!

Jelentkezés

Add le a jelentkezésed MOST, hogy minél hamarabb megszerezd a jogosítványod!

„AM” Kategória: motoros jogsi Győr

Olyan két-, há­rom- vagy négy­ke­rekű jármű, ame­lyet 50 cm3-t meg nem ha­ladó lö­ket­tér­fo­gatú belső égésű mo­tor vagy leg­fel­jebb 4 kW tel­je­sít­mé­nyű egyéb mo­tor hajt, ter­ve­zési vég­se­bes­sége a 45 km/órá­nál nem na­gyobb és sa­ját tö­mege leg­fel­jebb 350 kg.

A jelentkezés feltételei:

=

A 13 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése

=

Írni, ol­vasni tu­dás.

=

Jelentkezési lap kitöltése

=

­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.

=

Az elméleti tanfolyamdíj befizetése

Elméleti képzés (16 óra)

=

Közelekedési ismeretek (KRESZ): 10 óra

=

Járműkezelés elmélete (vezetéselmélet): 6 óra

Gyakorlati "AM" kategóriás motoros jogosítvány képzés Győr (11 ÓRA)

=

Jár­mű­ke­ze­lés : 4 óra

=

Vá­rosi ve­ze­tés: 6 óra +vizsga

Vizsgák: ("AM" motoros jogosítvány)

  • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek szá­mí­tó­gé­pes vizsga.
  • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, for­galmi vizsga.

Vizsgára mehet: ("AM"motoros jogsi)

  • El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. (Hi­ány­zás ese­tén pót­fog­la­ko­zá­son kell részt­venni). El­mé­leti vizsga a 14. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.
  • Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett.
  • For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot levezette és 14. életévét betöltötte.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál az iga­zo­lás be­mu­ta­tása után ve­hető át, vagy postai úton lakcímre kérhető.

FONTOS:

A vizsgaigazolás kiadásához a ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy közúti elsősegélynyújtás tan­fo­lya­mot is, majd az ott kapott igazolványt az NKH-nál be kell mutatni.(célszerű legkésőbb a forgalmi vizsgáig)

Ha a vizsgázó a járműkezelési és a forgalmi vizsgát automata nyomatékváltóművel szerelt segédmotor kerékpárral teljesíti. Akkor a vezetői engedélyébe a 78-as kód szerepelni fog, amely csak ilyen segédmotor kerékpárok vezetésére jogosít.

Kedvező „AM” kategóriás motoros jogosítvány árak Győrben! Ne maradj le te sem, szerezzd meg motorkerékpár jogsidat autósiskolánkban!

Tekintse meg további motoros képzéseinket!

Jelentkezzen most!

Adja le jelentkezését és szerezzen jogosítványt nálunk!