"AM" kategória

Olyan két-, há­rom- vagy négy­ke­rekű jármű, ame­lyet 50 cm3-t meg nem ha­ladó lö­ket­tér­fo­gatú belső égésű mo­tor vagy leg­fel­jebb 4 kW tel­je­sít­mé­nyű egyéb mo­tor hajt, ter­ve­zési vég­se­bes­sége a 45 km/órá­nál nem na­gyobb és sa­ját tö­mege leg­fel­jebb 350 kg.

Aktuális árak

Tekintse meg árainkat!

Driving Courses

in English!

Gyors vezetés

Ha gyorsan szeretnéd letudni a kötelező órákat!

Jelentkezés

Add le a jelentkezésed MOST, hogy minél hamarabb megszerezd a jogosítványod!

„AM” Kategória

Olyan két-, há­rom- vagy négy­ke­rekű jármű, ame­lyet 50 cm3-t meg nem ha­ladó lö­ket­tér­fo­gatú belső égésű mo­tor vagy leg­fel­jebb 4 kW tel­je­sít­mé­nyű egyéb mo­tor hajt, ter­ve­zési vég­se­bes­sége a 45 km/órá­nál nem na­gyobb és sa­ját tö­mege leg­fel­jebb 350 kg.

A jelentkezés feltételei:

=

A 13 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése

=

Írni, ol­vasni tu­dás.

=

Jelentkezési lap kitöltése

=

­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.

=

Az elméleti tanfolyamdíj befizetése

Elméleti képzés (16 óra)

=

Közelekedési ismeretek (KRESZ): 10 óra

=

Járműkezelés elmélete (vezetéselmélet): 6 óra

Gyakorlati képzés (11 ÓRA)

=

Jár­mű­ke­ze­lés : 4 óra

=

Vá­rosi ve­ze­tés: 6 óra +vizsga

Vizsgák:

  • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek szá­mí­tó­gé­pes vizsga.
  • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, for­galmi vizsga.

Vizsgára mehet:

  • El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. (Hi­ány­zás ese­tén pót­fog­la­ko­zá­son kell részt­venni). El­mé­leti vizsga a 14. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.
  • Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett.
  • For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot levezette és 14. életévét betöltötte.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál az iga­zo­lás be­mu­ta­tása után ve­hető át, vagy postai úton lakcímre kérhető.

FONTOS:

A vizsgaigazolás kiadásához a ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy közúti elsősegélynyújtás tan­fo­lya­mot is, majd az ott kapott igazolványt az NKH-nál be kell mutatni.(célszerű legkésőbb a forgalmi vizsgáig)

Ha a vizsgázó a járműkezelési és a forgalmi vizsgát automata nyomatékváltóművel szerelt segédmotor kerékpárral teljesíti, akkor a vezetői engedélyébe a 78-as kód szerepelni fog, amely csak ilyen segédmotor kerékpárok vezetésére jogosít.

Jelentkezzen most!

Adja le jelentkezését és szerezzen jogosítványt nálunk!