"A2" kategóriás motoros jogosítvány Győr

Leg­fel­jebb 35 kW tel­je­sít­mé­nyű és 0,2 kW/kg tel­je­sít­mény/sa­ját tö­meg arányt meg nem ha­ladó mo­tor­ke­rék­pár! A2” kategóriás motoros jogosítvány Győr, kedvező árakon! Jelentkezz induló tanfolyamainkra

Aktuális árak

Tekintse meg árainkat!

Driving Courses

in English!

Gyors vezetés

Ha gyorsan szeretnéd letudni a kötelező órákat!

Jelentkezés

Add le a jelentkezésed MOST, hogy minél hamarabb megszerezd a jogosítványod!

„A2” Kategória: motoros jogosítvány Győr

Leg­fel­jebb 35 kW tel­je­sít­mé­nyű és 0,2 kW/kg tel­je­sít­mény/sa­ját tö­meg arányt meg nem ha­ladó mo­tor­ke­rék­pár.

A jelentkezés feltételei:

=

A 17 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése

=

Legalább általános iskolai, vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása bizonyítvánnyal

=

Jelentkezési lap kitöltése

=

­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.

=

Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatának leadása.

=

Az elméleti tanfolyamdíj befizetése

=

Orvosi alkalmasságról szóló igazolás (1. csoportú) leadása

A tanfolyam minimális óraszámai:

=

El­mé­leti kép­zés (22 óra)

=

Kö­ze­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 14 óra

=

Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (mű­szaki): 4 óra

=

Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete (ve­ze­tés­el­mé­let): 4 óra

=

Gya­kor­lati kép­zés (17 óra)

=

Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 6 óra

=

Vá­rosi ve­ze­tés: 9 óra

=

Or­szág­úti ve­ze­tési (60 km): 2 óra

Vizsgák: ("A2" motorkerékpár jogosítvány Győr)

  • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek szá­mí­tó­gé­pes vizsga.
  • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, for­galmi vizsga.

Vizsgára mehet: ("A2" motoros jogsi)

  • El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. (Hi­ány­zás ese­tén pót­fog­la­ko­zá­son kell részt­venni). El­mé­leti vizsga a 18. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.
  • Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett, és a 18. élet­évét be­töl­tötte.
  • For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot levezette.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál az iga­zo­lás be­mu­ta­tása után ve­hető át, vagy postai úton lakcímre kérhető.

A vizsgaigazolás kiadásához a ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy közúti elsősegélynyújtás tan­fo­lya­mot is, majd az ott kapott igazolványt az NKH-nál be kell mutatni.(célszerű legkésőbb a forgalmi vizsgáig)

FONTOS:

A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely 2 évig utas szál­lí­tá­sára nem jo­go­sít.

Ha Ön A2-es jogosítványt szeretne szerezni meglévő A1 birtokában.

 

Kedvező „A2” kategóriás motoros jogosítvány árak Győrben! Ne maradj le te sem, szerezzd meg motorkerékpár jogsidat autósiskolánkban!

Tekintse meg további motoros képzéseinket!

Jelentkezzen most!

Adja le jelentkezését és szerezzen jogosítványt nálunk!