B kategóriás jogosítvány 25.000 Ft állami támogatással! » További információ

„A2” kategória

Leg­fel­jebb 35 kW tel­je­sít­mé­nyű és 0,2 kW/kg tel­je­sít­mény/sa­ját tö­meg arányt meg nem ha­ladó mo­tor­ke­rék­pár.

A je­lent­ke­zés fel­té­te­lei:

 • A 17 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése
 • Legalább általános iskolai, vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása bizonyítvánnyal
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • ­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­tése
 • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak leadása.
 • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (1. cso­portú) le­adása.

A tanfolyam mi­ni­má­lis óra­szá­mai:

 • El­mé­leti kép­zés (22 óra)
 • Kö­ze­le­ke­dési is­me­re­tek (KRESZ): 14 óra
 • Szer­ke­zeti és üze­mel­te­tési is­me­re­tek (mű­szaki): 4 óra
 • Jár­mű­ke­ze­lés el­mé­lete (ve­ze­tés­el­mé­let): 4 óra
 • Gya­kor­lati kép­zés (17 óra)
 • Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 6 óra
 • Vá­rosi ve­ze­tés: 9 óra
 • Or­szág­úti ve­ze­tési (60 km): 2 óra

Vizs­gák:

 • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek szá­mí­tó­gé­pes vizsga.
 • Gya­kor­lat: jár­mű­ke­ze­lési vizsga, for­galmi vizsga.

Vizsgára mehet:

 • El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. (Hi­ány­zás ese­tén pót­fog­la­ko­zá­son kell részt­venni). El­mé­leti vizsga a 18. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.
 • Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett, és a 18. élet­évét be­töl­tötte.
 • For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot levezette.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál az iga­zo­lás be­mu­ta­tása után ve­hető át, vagy postai úton lakcímre kérhető.
A vizsgaigazolás kiadásához a ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy közúti elsősegélynyújtás tan­fo­lya­mot is, majd az ott kapott igazolványt az NKH-nál be kell mutatni.(célszerű legkésőbb a forgalmi vizsgáig)

Fontos:

A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely 2 évig utas szál­lí­tá­sára nem jo­go­sít.

 

Ha Ön A2-es jogosítványt szeretne szerezni meglévő A1 birtokában.