"B" kategóriás jogosítvány Győr

Szerezz gyorsan és egyszerűen „B” kategóriás jogosítványt Győrben kedvező árakon! Jelentkezz induló tanfolyamainkra!

Aktuális árak

Tekintse meg árainkat!

Driving Courses

in English!

Gyors vezetés

Ha gyorsan szeretnéd letudni a kötelező órákat!

Jelentkezés

Add le a jelentkezésed MOST, hogy minél hamarabb megszerezd a jogosítványod!

„B” Kategóriás jogosítvány Győr

a) A 3500 kg-​ot meg nem ha­ladó meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­megű gép­ko­csi, amely­ben a ve­ze­tő­ülé­sen kí­vül leg­fel­jebb nyolc ál­landó ülő­hely van.

b) Az a) pont sze­rinti gép­ko­csi­ból és 750 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg nem ha­ladó (könnyű) pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény. E jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege leg­fel­jebb 4250 kg.

c) Az a) pont sze­rinti gép­ko­csi­ból és 750 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó (ne­héz) pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény, fel­téve, hogy a pót­ko­csi meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­mege nem ha­ladja meg a von­tató jármű sa­ját tö­me­gét. E jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege leg­fel­jebb 3500 kg.

A jelentkezés feltételei:

=

A 16 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése

=

Legalább általános iskolai, vagy annál magasabb iskolai végzettség igazolása bizonyítvánnyal

=

Jelentkezési lap kitöltése

=

­Kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a ta­nuló 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.

=

Az elméleti tanfolyamdíj befizetése

=

Ha valamely más kategóriából már rendelkezik vezetői engedéllyel, akkor a vezetői engedély másolatának leadása.

=

Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (1. cso­portú) le­adása. A kiállítás dátuma nem lehet későbbi a tanfolyam kezdeténél!!!!!

Elméleti képzés (28 óra)

=

Közelekedési ismeretek (KRESZ): 20 óra

=

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek (műszaki): 4 óra

=

Járműkezelés elmélete (vezetéselmélet): 4 óra

Gyakorlati "B" kategóriás jogosítvány képzés (30 óra)

=

Jár­mű­ke­ze­lés (ru­tin): 9 óra

=

Vá­rosi ve­ze­tés: 14 óra +vizsga

=

Or­szág­úti ve­ze­tés: 4 óra

=

Éjszakai vezetés: 2 óra

Vizsgára mehet: ("B" kategóriás jogsi)

  • El­mé­leti vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte. (Hi­ány­zás ese­tén pót­fog­la­ko­zá­son kell részt­venni). El­mé­leti vizsga a 17. életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető.
  • Jár­mű­ke­ze­lési vizs­gára az bo­csát­ható, aki kö­te­lező jár­mű­ke­ze­lési órán részt vett, és a 17. élet­évét be­töl­tötte.
  • For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a fő­ok­ta­tás elő­írt fel­ada­tait tel­je­sí­tette, az elő­írt mi­ni­mum óra­szá­mot levezette.

A vizs­ga­iga­zo­lás az utolsó si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy meg­ha­tal­ma­zás­sal) ve­hető át. A ve­ze­tői en­ge­dély az ok­mány­iro­dá­nál az iga­zo­lás be­mu­ta­tása után ve­hető át, vagy postai úton lakcímre kérhető.

A vizsgaigazolás kiadásához a ta­nu­ló­nak el kell vé­gez­nie egy közúti elsősegélynyújtás tan­fo­lya­mot is, majd az ott kapott igazolványt az NKH-nál be kell mutatni.(célszerű legkésőbb a forgalmi vizsgáig)

FONTOS:

A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amellyel 2 évig pótkocsi nem vontatható, és a 18. életév betöltéséig külföldön nem használható.

Kedvező „B” kategóriás jogosítvány árak Győrben! Ne maradj le te sem, szerezzd meg motorkerékpár jogsidat autósiskolánkban!

Tekintse meg motoros képzéseinket is!

Jelentkezzen most!

Adja le jelentkezését és szerezzen jogosítványt nálunk!

Copyright © 2024 Divi. All Rights Reserved.